Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Verhalenwerf  

 

Dit is de privacy- en cookieverklaring Verhalenwerf van de Bibliotheek Hoogeveen. Jouw privacy is voor de Bibliotheek Hoogeveen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit betekent dat wij: 

 • Onze doelen duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens van ons verwerken; 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

 Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd zorgvuldig gebruiken. We leggen uit wat de redactie van de Verhalenwerf allemaal doet met de informatie die wij over jou te weten komen op de website Verhalenwerf.nl.  

1.  Wat staat er in de privacy- en cookieverklaring Verhalenwerf?

Deze privacy- en cookieverklaring geeft een overzicht van de persoonsgegevens die de organisatie van de Verhalenwerf over jou verzamelt. Als je de website van de Verhalenwerf bezoekt en bijvoorbeeld een webformulier invult, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens. Dit noemen we ‘verwerken’. Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee je als individu kan worden geïdentificeerd. Daarnaast zijn gedragsregels in deze privacy- en cookieverklaring opgenomen. Hierin staan onze verwachtingen van de bijdragen die je levert aan de Verhalenwerf. Ook laat deze privacy- en cookieverklaring zien welke soorten cookies worden gebruikt op de website Verhalenwerf.  

2.  Persoonsgegevens die wij van jou verwerken

 • Accountgegevens 

Voor het plaatsen of aanpassen van je verhalen op Verhalenwerf.nl moet je een account aanmaken. De volgende persoonsgegevens worden  gevraagt voor het aanmaken van een account: 

 • Voor- en achternaam; 
 • E-mailadres; 

Je voor- en achternaam (alleen initialen is ook toegestaan) worden onder de titel van je verhaal geplaatst. Deze gegevens blijven op de website, totdat je het verhaal verwijdert. De persoonsgegevens bewaren wij ter uitvoering van de overeenkomst voor maximaal 5 jaren nadat je het account hebt opgezegd. 

Daarnaast kunnen op basis van jouw toestemming de volgende gegevens worden toegevoegd aan het account: 

 • Een foto; 
 • Nadere informatie over jezelf; 
 • Adresgegevens. 

Indien je ervoor kiest om een foto en nadere informatie over jezelf toe te voegen, dan kan dit bij je verhaal op de website worden gevoegd. De persoonsgegevens bewaren wij op basis van jouw toestemming. Door het aanmaken van een account en plaatsen van een verhaal verleen je die toestemming, tot het moment dat je  aangeeft dat deze gegevens verwijderd moeten worden. 

 • Contactgegevens  

Om contact met je op te nemen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • E-mailadres. 

 Dit doen wij op basis van jouw toestemming. De persoonsgegevens worden uiterlijk één maand, na het intrekken van jouw toestemming.  

3.  Gedragsregels plaatsen bijdrage

Wanneer je een bijdrage levert aan de Verhalenwerf, ga je akkoord om deze bijdrage openbaar te maken. Daarnaast zorg je ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt. Je maakt geen inbreuk op eigendomsrechten van derden. Je vermeldt in alle gevallen de juiste bronnen, verwijzingen en rechthebbenden in de bijdrage die je levert. 

De redactie van de Verhalenwerf heeft de mogelijkheid om bijdragen van de schrijvers/correspondenten aan te passen of te verwijderen, indien deze wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of op een andere manier in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.  

De redactie heeft ook de mogelijkheid om een bijdrage aan te vullen, te verbeteren of te verrijken. In gevallen dat er een grote aanpassing plaatsvindt, zal dit voorafgaand ter informatie naar je worden gestuurd. Er moet wel een e-mailadres zijn geleverd. Je kan ook besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken.  

Indien een bijdrage inbreuk maakt op de rechten en/of de privacy van derden, dan zal de redactie van de Verhalenwerf deze direct aanpassen of verwijderen. 

4.  Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Enkel de geautoriseerde redactie van de Verhalenwerf heeft toegang tot jouw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden bij de Verhalenwerf.  

Daarnaast komen de gegevens onder ogen van een derde partij, namelijk Driebit Ginger. Wij maken gebruik van deze partij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verwerkingsdoeleinden. Zij hebben de website gemaakt en fungeren als helpdesk voor ons bij vragen en problemen met de site.  

De redactie van de Verhalenwerf geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is gesloten. Met de derde partijen worden afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zonder jouw medeweten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

5.  Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere landen.  

6.  Beveiliging

De redactie van de Verhalenwerf neemt passende en redelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik. Daarnaast waarborgt de redactie de juistheid en de integriteit van jouw persoonsgegevens. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging omtrent de toegang tot onze systemen. 

7. Cookies

De website Verhalenwerf.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met webpagina’s van onze website wordt meegestuurd. De browser plaatst de cookie vervolgens op de harde schijf van jouw computer, telefoon of tablet. Door cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over de bezoeker.  

 • Functionele en analytische cookies 

De website plaatst enkele cookies op jouw computer die betrekking hebben op het functioneren van de website. Het doel van deze cookies is het optimaliseren van je gebruikerservaring door gebruiksvoorkeuren op te slaan. Deze cookies slaan geen enkele vorm van privacygevoelige data op. Daarom mogen ze volgens de huidige cookiewetgeving zonder toestemming geplaatst worden. Zonder deze cookies kan de website niet functioneren. 

 • Sociale deelmogelijkheid 

Op de website Verhalenwerf.nl zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen (likebuttons) werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

8. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Op grond van de privacywet- en regelgeving heb je verschillende rechten: 

 • Recht op inzage. Je kan ons verzoeken om kosteloos informatie te krijgen betreffende de persoonsgegevens die de redactie van de Verhalenwerf over je verwerken.  
 • Recht op rectificatie. Als wij jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken, dan heb je het recht deze te laten corrigeren of te laten aanvullen. Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens. 
 • Recht op beperking. Indien van toepassing heb je het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kort gezegd in dat wij een tijdelijk slot op de persoonsgegevens leggen, totdat een bezwaar of probleem is opgelost. De persoonsgegevens worden dan niet verwerkt of gewijzigd. Dit betekend dat er gekozen kan worden om zolang nodig de gegevens niet te gebruiken, of om de naam van de schrijver te verwijderen. Of als derde om het hele artikel (tijdelijk) op ‘niet publiceren’ te zetten zodat bezoekers het niet kunnen zien. 
 • Recht op gegevenswissing. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van hun verwerking. Als de persoonsgegevens langer worden bewaard, dan heb je het recht om het wissen van deze persoonsgegevens te verzoeken. Zonder redelijke vertraging zullen wij deze persoonsgegevens wissen. 
 • Recht op bezwaar. Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing, zullen wij jou een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. 
 • Recht tot indienen klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien je van mening bent dat wij ons niet houden aan deze privacyverklaring (zie punt 9).  

 

Je kunt te allen tijde kiezen voor de volgende mogelijkheden: 

 1. Alle gegevens, inclusief je verhalen en foto’s verwijderen; 
 2. Verhaal (inclusief foto’s) mogen blijven, maar alle informatie over jezelf verwijderen; 
 3. Verhaal (inclusief foto’s) mogen blijven. Je naam en e-mailadres mogen ook blijven, maar alle overige gegevens verwijderen. 

Indien je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact opnemen met de in punt 10 omschreven contactgegevens. Daarnaast kan je ‘het protocol Rechten van betrokkenen’ van de Bibliotheek Hoogeveen raadplegen. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen binnen één maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

9. Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens of over de cookies op de website verhalenwerf.nl, dan kun je een e-mail sturen naar het e-mailadres genoemd in punt 10. De redactie van de Verhalenwerf zorgt ervoor dat de klacht intern wordt behandeld en communiceert dit verder met je. 

Als je niet tevreden bent over het afhandelen van de klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

10. Contactgegevens

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, wil je de bovenstaande rechten (onder punt 8) uitoefenen of wil je dat we niet langer persoonsgegevens van je bewaren? Neem dan contact op met redactieverhalenwerf@bibliotheekhoogeveen.nl 

Alle rechten voorbehouden